Stoffen

Een mengsel moet zo veilig mogelijk worden geproduceerd, in de handel gebracht en gebruikt. Op Europees niveau zijn hierover afspraken gemaakt in REACH.
Binnen Europa zijn ook afspraken gemaakt over de indeling, etikettering en verpakking van chemische stoffen. Dit staat in de CLP-verordening.
Stoffen en mengsels die biociden bevatten, moeten voldoen aan de Europese Biocidenverordening.
Deze informatie is (via login) alleen toegankelijk voor leden van de VLK.