Duurzaam onderhoud

Verduurzaming is cruciaal en is van invloed op alle aspecten van een bedrijf; uiteenlopend van duurzaam ondernemen, energie-efficiency tot het gebruik van duurzame grondstoffen en producten. De bijdrage van lijmen en kitten in de gebruiksfase is ook van belang, zoals duurzaam onderhoud.

Duurzaam lijm en duurzaam kit

Duurzaam ondernemen gaat uit van een optimum tussen zorg voor het milieu (planet), de mens (people) en continuïteit (profit). Er zijn vele wegen naar duurzaam ondernemen en duurzaam bouwen. De lijm- en kitindustrie werkt aan verduurzaming in haar producten, de materialen en de productieprocessen.

Environmental Product Declaration

De mate van duurzaamheid van een product wordt idealiter bepaald aan de hand van wetenschappelijke meetmethodes. Een Environmental Product Declaration (EPD) is een verklaring die is opgesteld volgens internationaal vastgestelde normen, zoals ISO 14025, EN 15804. In de EPD staat voor het specifieke product beschreven welke impact het tijdens zijn levenscyclus heeft op het milieu.

Duurzaam onderhoud

Er zijn verschillende instrumenten om hier invulling aan te geven:
- Met GPR Gebouw wordt de duurzaamheid gemeten van bestaande bouw, nieuwbouw en grootschalige renovatie van woning- en utiliteitsbouw. Met GPR Onderhoud wordt eenvoudig en snel inzicht verschaft in de milieubelasting van onderhoudsscenario’s.
- De Nationale Milieudatabase vormt in Nederland de basis om de duurzaamheid van bouwwerken te bepalen. De kern van de database wordt gevormd door de LCA-gegevens van materialen en producten.